Устав

ustav2У С Т А В

на

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Сдружението с наименование “ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ” (БАФТ) е доброволна неправителствена и непартийна организация, обединяваща професионалисти, които упражняват терапевтична, преподавателска, изследователска и друга професионална дейност в областта на фамилната терапия.

2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза съгласно чл. 2(1) от ЗЮЛНЦ и действа на принципа на самоуправлението.

3. Седалището на Сдружението е: гр. София.

4. Адресът на управление е: гр. София, ул. Шипченски проход 11 бл. 228А, вх. 1, ет. 4, ап. 16, район “Слатина”.

5. Сдружението е създадено без срок на съществуване или друго прекратително условие.

II. ЦЕЛ И СРЕДСТВА

1. Целта  и средствата на  Сдружението са:

              а) да съдейства за усвояването и практическото прилагане на теорията и методите на фамилната и брачна терапия;

              б) да осъществява връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, които работят в областта на фамилната терапия;

              в) да подпомага и организира обучението и повишаване квалификацията на членовете на сдружението в областта на фамилната терапия и консултиране;

              г) да съдейства за популяризирането и разпространението на фамилната терапия като лечебен подход и учебна дисциплина;

              д) да съдейства за провеждане на научни изследвания в областта на фамилната терапия;

              е) да осъществява сътрудничество с международните сдружения и институти по фамилна терапия;

              ж) да осъществява връзки и взаимодействие със сдружения и институти, които имат сходни цели и задачи с тези на сдружението.

2. За осъществяване на  целите си, Сдружението:

              2.1. разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им;

              2.2. организира и провежда семинари, школи, научни конференции и други подходящи мероприятия за повишаване на квалификацията на своите членове и на подпомаганите от сдружението лица;

              2.3. създава секции, работни групи и регионални центрове за координиране дейността на своите членове;

              2.4. участва в национални и международни конгреси, симпозиуми, семинари, школи и други в областта на фамилната терапия;

              2.5. сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация;

              2.6. взаимодейства със съответните държавни и обществени институции;

              2.7. възлага, финансира и осъществява изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите му;

              2.8. организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни форуми;

2.9.  публикува материали в областта на своята дейност;

2.10. разработва, предлага и внася за разглеждане пред съответните  институции предложения, засягащи организационни, образователни, научни и етични проблеми, свързани с приложението на фамилната терапия в Република България;

              2.11. дейностите по реда на чл.2 могат да бъдат  осъществявани, ако допринасят за постигане целите на сдружението  и не водят до разпределение на печалба.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

1. Членовете на сдружението са редовни, асоциирани и почетни.

              1.1. Редовен член на сдружението може да бъде физическо лице, което приема устава на сдружението, има завършено обучение в областта на фамилната терапия и консултиране, започнало е прилагането на тези методи под супервизия, участва в професионалната общност и непрекъснато продължава квалификацията си.

              1.2. Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което приема устава и подкрепя каузата на сдружението, или пък лице, което не е завършило обучението си.

              1.3. Почетен член на сдружението може да бъде пълнолетно физическо лице, което има значим принос за развитието на фамилната терапия в Република България.

2. Членуването в Сдружението е доброволно. Редовни и асоциирани членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена чрез Управителния съвет до Общото събрание, която съдържа всички индивидуализиращи кандидата данни, както и изявление, че приема устава на сдружението. Молбата за редовно членство се придружава от препоръки за кандидата, дадени от двама редовни членове на сдружението. За асоциираните членове не се изискват препоръки.

               Почетни членове се приемат въз основа на писмено предложение направено от редовен член на сдружението. Предложението се отправя чрез Управителния съвет до Общото събрание на сдружението.

3. Управителният съвет изготвя мотивирано писмено становище по молбата  за членство, респективно предложението, и заедно с последната (последното) ги предава на председателя на Общото събрание.

4. Общото събрание е длъжно да вземе решение по молбите, респективно предложенията, за приемане на нови членове на първото си редовно заседание.

5. Решенията за приемане на редовни и асоциирани членове се взимат с мнозинство на гласовете, а за приемане на почетни членове -   3/4 от присъстващите членове на Общото събрание. Решенията се взимат с явно гласуване.

6. Членственото правоотношение се прекратява :

              6.1. с двумесечно писмено предизвестие отправено от член на сдружението чрез Управителния съвет до Общото събрание;

              6.2. при изключване;

              6.3. при смърт или поставяне под запрещение.           

7.Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато:

              7.1. нарушава устава или приетите от Общото събрание професионално-етични норми;

              7.2. когато изключваният системно не изпълнява своите задължения;

              7.3. системно ( три и повече пъти)  не плаща  членския си внос.

8. Права на редовните членове на Сдружението:

              8.1.   да участвуват в работата на Общото събрание;

              8.2.   да гласуват в Общото събрание, да избират и да бъдат избирани в органите на Сдружението;

              8.3.  да дават препоръки, респективно предложения, за приемане на нови  членове;

              8.4.   да участвуват в дейността на Сдружението;

              8.5.   да получават информация за дейността на Сдружението;

              8.6. да получават възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е уговорено изрично;

              8.7. да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Сдружението;

              8.8. да ползуват с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в Сдружението, програмите на БАФТ за информация и обучение, и да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, съобразени със задачите на Сдружението за постигане на неговата цел.

9. Почетните и асоциирани членове на сдружението имат правата по предходната точка без тези визирани в т.8.2 и 8.3.

10. Задължения на членовете на Сдружението са:

              10.1. редовно да внасят членския си внос;

10.2. добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи;

10.3. да спазват настоящия устав и приетите от общото събрание професионално-етични норми.           

11. Почетните членове на Сдружението не плащат членски внос.                            

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ  И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Органите на управление на Сдружението са:

              1.1. Общо  събрание;

              1.2. Управителен съвет;

              1.3. Председател на Управителния съвет;

              1.4. Контролният съвет;

              1.5. Комисията по етика и професионални стандарти.

2. Общото събрание на членовете на Сдружението е негов върховен орган. Общото събрание се състои от всички редовни членове на сдружението.

3. Компетентност  на Общото събрание:

              3.1. изменя и допълва устава; приема и изключва членове на Сдружението;

              3.2.  приема дългосрочни планове, програми и други решения  за постигане целите и задачите на Сдружението;

              3.3.   решава въпроси, свързани с разпореждането с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;

              3.4.  избира членовете, Председатeля и Секратаря на Управителния съвет, членовете на Контролния съвет и на Комисията по етика и професионални стандарти;

              3.5. обсъжда и приема годишния отчет и баланса внесен от Управителния съвет и освобождава членовете му от отговорност; приема отчетите на другите органи на Сдружението;

              3.6.   приема годишния бюджет;

              3.7.   взима решение за прекратяване на Сдружението;                           

              3.8. определя размера на встъпителния и редовния членския внос, сроковете и начина  на внасянето му;

              3.9. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

4. Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко веднъж годишно. Общото събрание се свиква от  Управителния съвет или по искане на една трета от редовните членове. Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общото събрание в едномесечен срок, то се свиква от районния съдия.

              4.1. Общото събрание се свиква чрез изпращане на покана, съдържаща дневния ред, часа, деня и мястото на провеждане на Общото събрание по електронна поща до всички редовни членове на Общото събрание и чрез излагане на поканата на публично място  най-малко един месец преди датата на неговото провеждане.

5. Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от редовните членове на Сдружението. Ако в обявения ден и час не се явят необходимия брой членове, то се провежда при спадащ кворум по реда на чл.140 от ЗЛС – отлага се за час по-късно, при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на присъстващите редовни членове.

              5.1. В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

              5.2. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на  гласовете, но за изменение на устава, за прекратяване на сдружението, за сливането му с друго и в случаите изрично предвидени в настоящия устав решенията се вземат с квалифицирано мнозинство 3/4 /три четвърти/ от присъстващите редовни членове.

              5.3. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били вписани в дневния ред и надлежно оповестени. Това не важи за отстраняване членовете на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.

              5.4. Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако събранието не реши друго.

              5.5. Членовете на Общото събрание нямат право да гласуват по въпроси, отнасящи се до лицата изброени в чл.142 от ЗЛС.

              5.6. На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от  председателя и протоколиста на  събранието.

6. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Управителният съвет се състои от трима членове – пълнолетни физически лица.

7. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избирани за не повече от два последователни мандата. След изтичането на двегодишен срок считано от прекратяване на членството в УС лицата могат отново да бъдат избирани за членове на последния.

8. На първото си заседание Управителният съвет избира измежду членовете си касиер.

  1. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя му, в седмичен срок преди  датата на провеждане на заседанието с покана, отправена до всички членове, в която се съдържа проект за дневен ред. Поканата  може да бъде изпратена по електронна  поща, факс, или съобщена по телефона.

9.1. Заседанието е законно, ако на него присъствуват най-малко половината от членовете на  Управителния съвет.

              9.2. Решенията се взимат с мнозинство на гласовете на  всички членове на Управителния съвет.

10. Компетентност на Управителния съвет:

              10.1. управлява работите на Сдружението;

              10.2. разработва, приема и предлага за обсъждане и приемане от Общото събрание планове и програми, отчети и други;

              10.3. приема щатното разписание на Сдружението;

              10.4. обсъжда и решава всички въпроси , които са извън компетентността на другите органи на Сдружението.

11. Членовете  на Управителния съвет се освобождават с решение на Общото събрание.

11.1.  Членството в Управителния съвет се прекратява:

- с изтичане мандата на Управителния съвет, но до избирането на нов УС старият УС продължава да изпълнява функциите си;

                             – по подадена от член на УС писмена мотивирана молба до Общото събрание;

                             -  по мотивирано предложение на член на  Сдружението;

                             – при смърт на член на УС.

12. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

13. Председателят на Управителния съвет:

              13.1. представлява Сдружението пред трети лица;

              13.2. свиква и ръководи заседанията на  Управителния съвет;

              13.3. организира, ръководи, осъществява оперативното ръководство на Сдружението в съответствие с настоящия устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

              13.4. открива и закрива банковите сметки на сдружението и се разпорежда със сумите по тях, разпорежда се с финансовите средства на Сдружението и носи отговорност за това;

              13.5.  сключва договори с персонала на сдружението;

              13.6. отговаря за отчетността и съхранението на документите на Сдружението;

              13.7. в рамките на пълномощията си може да упълномощава други членове на Управителния съвет за извършване на определени действия в негово отсъствие.

14. Контролният съвет се състои от трима редовни членове на Сдружението. Той се избира за срок от три години.

15. Контролният съвет:

              15.1. следи за спазване на нормативните актове, устава и решенията на ОС и УС при осъществяване дейността на Сдружението;

              15.2. следи за спазване на финансовото законодателство и целевото разходване на средствата на Сдружението.

16. Комисията по етика и професионалните стандарти  се състои от редовни членове на сдружението, с мандат и брой на членовете определен с решение на Общото събрание.

16.1. Правилникът за дейността на Комисията по етика се изработва от Управителния съвет и се утвърждава от Общото събрание.

V. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

1. Имуществото на Сдружението се състои от парични средства; недвижими имоти и права върху тях; движимо имущество и ограничени вещни права; дялово участие в дружества; ценни книжа; вземания и други активи.

2. Имуществото на Сдружението се набира от встъпителни вноски, членски внос, дарения, завещания, печатни издания и  всички  останали придобивни способи, допустими  от закона.

3. Първоначалният размер на встъпителните вноски и членския внос за първата календарна година и срока за тяхното внасяне се определят с решение на Учредителното събрание.

4. Размерът на встъпителната вноска и членския внос, дължими от членовете на Сдружението, начинът и сроковете на внасянето им се определят от Общото събрание и подлежат на актуализиране по негова преценка.

5. Имуществото на Сдружението се управлява от Управителния съвет, който решава и начините на разпореждане с него, извън случаите изрично посочени в настоящия устав.

6. Управителният съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Сдружението.

7. Ежегодно Управителният съвет изготвя и предлага на обсъждане пред Общото събрание на Сдружението годишен счетоводен отчет, който се приема от последното.

                                           VІ. Ликвидация

  1. Ликвидатор(и) се назначават от УС.
  2. Ликвидаторът удовлетворява кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо ва движимото, а после на недвижимото имущество на сдружението.
  3. Имуществото не може да се прехвърля на лицата, посочени в чл. 43, ал. 2 на ЗЮЛНЦ
  4. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на ЮЛНЦ, което има близка нестопанска цел. Това ЮЛНЦ се посочва от общото събрание и се избира с 50% от гласовете на списъчния състав.

VIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

2. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство от 3/4 от гласовете на присъствуващите на събранието членове  респ. делегати.

Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на ЗЮЛНЦ.