Новини

News

Уважаеми членове на БАФТ,Управителният съвет на “Българска асоциация по фамилна терапия” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 19. 01. 2016 г. в 18.30 часа в София на адрес ул. “Гладстон” № 8, при следния дневен ред:1. Приемане на нови членове.

2. Обсъждане и приемане на ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ, публикувани на сайта на БАФТ.

3. Разни.

Поканват се всички членове да участват в заседанието на общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19.30 часа на същото място при обявения дневен ред.

УС на БАФТ

 

Comments are closed.