Цели на БАФТ

 1. benefits of setting goals on blackboardЦелта и средствата на Сдружението са:
  1. да съдейства за усвояването и практическото прилагане на теорията и методите на фамилната и брачна терапия;
   да осъществява връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, които работят в областта на фамилната терапия;
  2. да подпомага и организира обучението и повишаване квалификацията на членовете на сдружението в областта на фамилната терапия и консултиране;
  3. да съдейства за популяризирането и разпространението на фамилната терапия като лечебен подход и учебна дисциплина;
  4. да съдейства за провеждане на научни изследвания в областта на фамилната терапия;
  5. да осъществява сътрудничество с международните сдружения и институти по фамилна терапия;
  6. да осъществява връзки и взаимодействие със сдружения и институти, които имат сходни цели и задачи с тези на сдружението.
 2. За осъществяване на целите си, Сдружението:
  1. разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им;
  2. организира и провежда семинари, школи, научни конференции и други подходящи мероприятия за повишаване на квалификацията на своите членове и на подпомаганите от сдружението лица;
  3. създава секции, работни групи и регионални центрове за координиране дейността на своите членове;
  4. участва в национални и международни конгреси, симпозиуми, семинари, школи и други в областта на фамилната терапия;
  5. сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация;
  6. взаимодействува със съответните държавни и обществени институции;
  7. възлага, финансира и осъществява изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите му;
  8. организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни форуми;
  9. публикува материали в областта на своята дейност;
  10. разработва, предлага и внася за разглеждане пред съответните институции предложения, засягащи организационни, образователни, научни и етични проблеми, свързани с приложението на фамилната терапия в Република България;
  11. дейностите по реда на чл.2 могат да бъдат осъществявани, ако допринасят за постигане целите на сдружението и не водят до разпределение на печалба.

Comments are closed.