Консултиране и обучение

Who, when..Консултирането и обучението са повече работа на ниво съдържание и действие.

    Очевидно е, че тези разлики предполагат далеч по-дълготрайно и задълбочено формиране на фамилните терапевти в сравнение с останалите професионалисти.

   Границата по отношение на социалната работа със семейства е по-ясно очертана поради факта, че развитието й беше стимулирано от прилагането на Закона за закрила на детето.

   Основната разлика е, че социалната работа в реалността, асистиране на семействата да се справят с конкретни проблеми в конкретни ситуации, докато фамилната терапия е работа в изкуствено създадена, терапевтична ситуация, която стимулира ресурсите, фантазиите, осмислянето, способността на семейството да проиграва, като презумпцията е, че семействота има потенциал да пренесе този опит в реалността на живеенето си.Там, където това е невъзможно – семействата са в тежка криза, блокирани от различни социални и психологически фактори, само социалната работа остава възможна. Там, където семейството има психологически ресурси, двата метода могат да се съчетават в рамките на екипна работа.

    Друга разлика е, че основната позиция на социалния работник при работа със семейства, особено в рамките на закрила на детето или друг вид семейно насилие, е упражняването на социален контрол.Тя е много различна, но допълваща и необходима за позицията на семейният терапевт, защото го освобождава да остане в партньорска роля. Друга важна позиция, която социалният работник, но не и фамилният терапевт изпълнява, е позицията да предостави себе си като “его- заместител” за клиенти, които поради шок ил психична болест нямат достатъчно добро его- функциониране, което да им позволи да се справят самостоятелно с предизвикателствата на живеенето в обществото.В тези случаи социалният работник често присъства на фамилни сесии редом със своя клиент и ако е необходимо говори от негово име и с негово съгласие.

   Социалната работа със семейства и фамилната терапия са комплементарни, допълващи се методи, които в някои области задължително се прилагат съвместно в рамките на екипна работа.

   Все още твърде малко знаем, но започваме да се сблъскваме и с границите между фамилната терапия и консултирането на семеен бизнес.Твърде често семейните и бизнес отношения са преплетени в зздрав патологичен възел, който трудно може да бъде формулиран ясно като проблем само на едните или другите ролеви отношения.

   Засега това се решава чрез преход на фамилния терапевт от едната позиция в другата, но вероятно скоро консултирането на семейният бизнес ще стане достатъчно обособено, за д можем да влезем в диалог с него.

   В заключение можем да кажем, че развитието на фамилната терапия в България е сериозно предизвикателство, което изисква непрекъснати дискурси и сътрудничество с другите приложни професии в областта на човешките отношения.

   Членовете на БАФТ имат амбицията да поддържат тази позиция, колкото и трудна да е тя, вместо да развиват фамилната терапия в съперничество и противопоставяне.

    Полето на фамилната терапия включва работа по множество проблеми и затова често се разкриват центрове за консултиране по специфичен кръг проблеми (определена проблематика).

    Например в София такъв Център за подкрепа на деца и семейства, който обслужва район “Младост”.

    В този Център основно се работи със семейства, деца, които са малтретирани,насилие и проблеми свързани с осиновяване.

    Център към асоциацията на БАФТ, основно се работи със семейства. Проблематиката е различна – насилие, кризи на семейството, психична болест, проблеми свързани с училище- дете и др.

   При връзката семейство-училище, често са налице проблеми с поведението на детето – училищни постижения, липса на концентрация, а не на последно място и агресивно поведение, насилие между връстниците, които са симптоматика на връзката родители- дете.Така тези деца са погрешно разпознати от връстниците си, тъй като поведението им е различно в училище и в къщи. По този начин, училищните психолози ни препращат деца в Центъра, където се работи със семействата.

   Фамилната терапия е особено успешна, поради включване на широкия контекст около възникнал проблем свързан с жизнени кризи – развод, загуба, болест, психична болест в семейството, връзката семейство-училище, зависимости и наркомания, насилие и други проблеми на семейната система.

Comments are closed.