Стандарти за обучение

StandartsСТАНДАРТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ – ПРОЕКТ

Стандартите са изработени от работната група на БАФТ, избрана на общото събрание от 8 юни 2013 г.  и предстои приемането им от следващото общо събрание на БАФТ. Моля всички предложения и коментари да се изпращат на zmmihova@gmail.com

I.       Общи положения

1.      В съгласие с документите на Европейската асоциация по фамилна терапия БАФТ, която е член на камарата на националните асоциации по фамилна терапия е първичният орган, акредитиращ обучителните институти/школи в България.

2.      БАФТ приема термина „системна терапия” като отразяващ най-адекватно същността и  метода на семейната терапия.  БАФТ използва термините семейна терапия и фамилна терапия като синоними.

3.      БАФТ се стреми да запази разнообразието в обучението, като дава възможност на различни институти и школи да го извършват. Изискването, за да бъде акредитирано обучението в тези институти/школи е:
А) да спазват стандартите за обучение на семейни и системни терапевти на ЕФТА и БАФТ като програма, състав и  квалификация на преподавателите;
Б) да имат система за контрол на качеството на обучението;
В) да имат ясни критерии и процедури  за дипломиране на обучаващите се, които да включват теоретична и практическа част.

4.      Системната терапия е отделна професия, принадлежаща към кръга на психотерапевтичните и в по-широк смисъл – към помагащите професии. В този смисъл тя е свързана не само с усвояването на специализирани умения и знания, но и със специфични професионални нагласи и ценностна ориентация.

5.      Системната терапия изисква определена степен на зрялост и ниво на образование и следователно включването в специализираното обучение изисква минимум бакалавърско ниво в областта на помагащите професии, известна клинична практика и препоръчителна  възраст над 23 години.

6.      Практикуването на системна терапия като самостоятелна професия изисква завършено пълно обучение за придобиване на квалификация.

7.       Обучение, което предоставя само част от необходимите за квалификация часове и/или модули дава възможност за извършване на системна практика в областта на професията, която човек упражнява според квалификацията си – медицина, психология, социална работа и др., но не дава основание за практикуване на системна терапия.

 

II.     Стандарти за придобиване на квалификация по системна терапия

А.  Пълен курс на обучение в институт/школа, която отговаря на стандартите на БАФТ, акредитираща организация към  Европейската асоциация по фамилна терапия, а именно:

  • да осигурява обучителна програма, която да съдържа компонентите, описани в изброените по-долу „Стандарти за обучение по фамилна терапия” .
  • две трети от обучителите да са регистрирани семейни терапевти и поне една трета  да са обучени супервизори.
  • да е акредитирана от определена институция. Първичната акредитираща институция за всеки местен институт или школа е местната национална организация по фамилна терапия, в сътрудничество с камарата на тренинг-институтите на ЕФТА (EFTA-TIC). За България това е БАФТ.

Б. Придобити в резултат на обучението знания, степен на рефлексия, ценности, нагласи и клинични умения, които могат да бъдат демонстрирани пред професионалната общност чрез систематизирано устно и/или писмено представяне на собствена работа по случай.

 Стандарти за обучение по фамилна терапия на ЕФТА, които БАФТ приема

1. Специализираното обучение в семейна и системна терапия се надгражда над предишно обучение и клиничен опит, който обикновено се получава в рамките на една от здравните или социални досциплини или техния местен еквивалент.

2. Продължителност
i) Обучението трябва да е не по-малко от 7 години (включващ обучението в бакалавърска степен или еквивалент), от които поне четири трябва да са специфично обучение в семейна и системна терапия.

ii) Общият брой часове обучение трябва да е от порядъка на 3,000 – 3,500, от които 700 – 900 часа (или еквивалентен брой академични кредити) трябва да са част от специализираното обучение в семейна и системна терапия. Тези часове включват самоподготовка (поне 250 часа) и водени от обучител часове (поне 450 часа).

С цел хармонизиране на стандартите с изискванията на Европейската и Българската асоциации по психотерапия БАФТ  приема, че специализираното обучение трябва да е в рамките на 1500 академични часа, включващи водени от обучител часове и самоподготовка.

3. Компоненти на обучението

3.1 Теоретично и практическо обучение

Знанието и концептуалното разбиране, които са необходими за пълното обучение по семейна и системна терапия може да се получи отчасти по време на общото висше образование и отчасти по време на специализираното обучение по семейна и системна терапия. Начинът на комбиниране може да е различен, но следните области трябва да бъдат покрити:

i) Tеория
a)   Принципи на системната теория: системи и комуникация
b)   Теории за индивидуалното развитие и жизнения цикъл на семейството
c)   Знание за различни семейни форми и различни социални системи
d)   Психопатология – обща и системна
e)   Психологически модели и терапии
f)    Модели на промяна
g)   Модели на семейна и системна терапия и тяхното приложение в различни контексти.

ii)  Изследвания
a)      Получени чрез изследвания доказателства за семейните и системни интервенции
b)      Разбиране на изследователската методология

iii) Етични аспекти

iv) Развитие на умения

Между една трета и половината от специализираното обучение трябва да са посветени на тези области.

3.2 Клинично обучение/клинична практика

i) Клиничното обучение по семейна и системна терапия се надгражда над обучение в общи клинични умения (обикновено придобити по време на базовото  висше образование) и клиничен опит, който би трябвало да включна опит от работа с широк кръг от психичноздравни проблеми. 

ii) Основният елемент от специализираното обучение в семейна и системна терапия е клиничната практика под супервизия със семейства, двойки, индивиди и организации. Въпреки че са възможни различни форми на супервизия, винаги трябва да има една значителна част супервизирана практика „на живо”.

iii) Клиничният компонент на обучението (включващ както директна работа със семействата под супервизия, така и наблюдаване/обсъждане работата на други обучаващи се в група/екип за супервизия) трябва да заеме една трета до половината от специализираното обучение по семейна и системна терапия.                    

3.3 Лично развитие

i) Значима цел на всяко психотерапевтично обучение е да се осигури възможност на обучаващите се да опознаят и управляват своето лично участие във и принос към процеса на терапия.

ii) Целта е да се повиши себерефлексията на обучаващите се и тяхното осъзнаване на себе си като професионални семейни и системни терапевти.

iii) Начинът, по който се постига това, може да е много различен. Може да включва лична терапия, групова работа, работа със собственото семейство (например чрез генограми), или в някои случаи – директна работа със семейството на обучаващия се.

iv) Аспектите на личното развитие са и важна част от процеса на супервизия.

v) Като се има предвид разнообразието от начини за работа върху личното развитие (и различните потребности на всеки обучаем), ще бъде подвеждащо да се отправят специфични изисквания към количеството часове, които да бъдат посветени на тази област на обучение.

         С цел хармонизиране на стандартите с изискванията на Европейската и Българската асоциации по психотерапия и въз основа на натрупания обучителен опит БАФТ препоръчва работата върху личното развитие да е минимум 250 академични часа, от които поне 50 часа да са насочени специфично към работа със собственото семейство на обучаващия се.

3.4 Продължаващо лично и професионално развитие (ПЛПР)
Настоятелно се препоръчва на всички семейни и системни терапевти да предприемат ПЛПР след като са приключили специализираното си обучение.

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ

1.      Практикуване на СИСТЕМНА терапия в институция, в която методът се приема като полезен и валиден и има ясна уговорка с работодателя и персонала за това, а в случаите на индивидуална частна практика – има ясно обявена принадлежност към мрежа от здравни и други помагащи професионалисти, с които лицето си сътрудничи.

2.      Упражняване на системна терапия в рамките поне на 30 часа годишно със семейства, двойки или индивиди според стандартите на психотерапията: с ясна формулировка по случая, приета от клиентите; терапевтичен договор; съответна на прилагания метод терапевтична рамка; адекватна на метода и/или изискванията на институцията документация, ползване на супервизия и обсъждане на случая с екипа на институцията или свързаните със случая професионалисти.

3.      Ползване на супервизия поне веднъж месечно.

4.      Участие в семинари, конференции, продължаващо обучение, конгреси и други форми за поддържане на квалификацията поне 10 часа годишно.

При неспазване на гореизложените условия приемаме, че лицето извършва системна практика в рамките на собствената си професия, а не практикува системна психотерапия.

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ СЕМЕЕН И БРАЧЕН КОНСУЛТАНТ

1.      Необходимостта от приемането на тези стандарти е свързано с наличието на професиите „семеен консултант” и „брачен консултант” в регистъра на професиите на Република България.

2.      БАФТ приема, че семейното/брачно консултиране е системна практика, която изисква специализирано обучение след минимум бакалавърска степен. Границите между семейното консултиране и семейната терапия не могат да бъдат твърдо очертани, но следвайки световната практика приемаме, че обучението по семейно консултиране съвпада с първите две години от обучението по системна терапия.

3.      Обучението по семейно и брачно консултиране следват изброените по-горе стандарти за обучителна институция и балансирано присъствие на трите задължителни компонента на обучението (специализирана теория; усвояване на метода чрез работа със случаи под супервизия;  лично развитие), които ЕФТА и съответно БАФТ приемат за обучението по системна терапия.

4.      Общият брой часове специализирано обучение по семейно и брачно консултиране трябва да е 750 часа, включващи водени от обучител часове и самоподготовка.

5.      Минималните стандарти за поддържане на квалификация по семейно и брачно консултиране съвпадат с минималните стандарти за поддържане на квалификацията по системна терапия.