Покана за Общо събрание на БАФТ – 16.01.2018

Уважаеми членове на БАФТ,

Управителният съвет на “Българска асоциация по фамилна терапия” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 16. 01. 2018 г. в 18.30 часа в София на адрес ул. “Гладстон” № 8, Зала Г8, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове (моля кандидатите да прочетат информацията след поканата).
2. Отчет на УС за 2017 г.
3. Избор на Управителен съвет.
4. Разни
Поканват се всички членове да участват в заседанието на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19.30 часа на същото място при обявения дневен ред.
УС на БАФТ
12.12. 2017 г.
гр. София
 
 
Информация за кандидати: Кандидатите за асоциирано членство в БАФТ трябва да се запознаят предварително с Устава на асоциацията, публикуван на www.baft.bg, след това да подадат молба свободен текст, адресирана до председателя на БАФТ и изпратена на един от следните имейли: zmmihova@gmail.com или bobimetcheva@gmail.com. Молбата може да се донесе на място на събранието. Присъствието на събранието е силно желателно и само при тежки метеорологични условия е възможно онлайн включване. Ако избирате втория вариант, моле свържете се 2-3 дни преди събранието с нас, за да подготвим включването. Молбата ви ще се разглежда и гласува от членовете на БАФТ.
За кандидатите за пълноправно членство важи същото, но в допълнение са необходими две препоръки от членове на БАФТ, които могат да бъдат изразени писмено или с подписи върху молбата.

Comments are closed.