Обява за Общо събрание на БАФТ

 
Управителният съвет на Българска асоциация по фамилна терапия на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15. 01. 2019 г. в 18.30 часа в София на адрес ул. “Екзарх Йосиф” № 123, Офис ИФТ, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за 2018 г.
2. Обсъждане и гласуване на етични стандарти (Моля, след 18.12. 2018  да се запознаете с драфта на етичните стандарти, качен на уеб-сайта на БАФТ www.baft.bg. Драфтът е разработен от работна група в състав П. Георгиева, К. Тоткова и Д. Банчевска)
3. Прием на нови членове (Моля, прочетете информацията за кандидати по-долу)
4. Разни
Поканват се всички членове да участват в заседанието на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19.30 часа на същото място при обявения дневен ред.
УС на БАФТ
12.12. 2018 г.
гр. София

Информация за кандидати: Кандидатите за асоциирано членство в БАФТ трябва да се запознаят предварително с Устава на асоциацията, публикуван на www.baft.bg, след това да подадат молба свободен текст, адресирана до председателя на БАФТ и изпратена на един от следните имейли: bobimetcheva@gmail.comteodora.gerginova@gmail.com или jorofrengov@gmail.com . Молбата може да се донесе на място на събранието. Присъствието на събранието е силно желателно и само при тежки метеорологични условия е възможно онлайн включване. Ако избирате втория вариант, моля свържете се 2-3 дни преди събранието с нас, за да подготвим включването. Молбата ви ще се разглежда и гласува от членовете на БАФТ.
За кандидатите за пълноправно членство важи същото, но в допълнение са необходими две препоръки от пълноправни членове на БАФТ, които могат да бъдат изразени писмено или с подписи върху молбата.

 

Comments are closed.