Общо събрание на 17.01.2017 г.

Уважаеми членове на БАФТ,Управителният съвет на “Българска асоциация по фамилна терапия” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 17. 01. 2017 г. в 18.30 часа в София на адрес ул. “Бачо Киро” № 38, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове.

2. Отчет за 2016 г.

3. Разни.

Поканват се всички членове да участват в заседанието на общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19.30 часа на същото място при обявения дневен ред.

УС на БАФТ
28.11.2015 г.
гр. София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>