Общо събрание на БАФТ-19.03.2019г.

Уважаеми членове на БАФТ,

Управителният съвет на Българска асоциация по фамилна терапия на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 19. 03. 2019 г. в 18.30 часа в София на адрес ул. “Екзарх Йосиф” № 123, Офис ИФТ, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и гласуване на етични стандарти
2. Разни

Поканват се всички членове да участват в заседанието на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19.30 часа на същото място при обявения дневен ред.

УС на БАФТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>