Етичен кодекс

ethical code(Очакваме членовете на БАФТ да изпратят обратна връзка          относно етичния кодекс и предложения за промени на                  zmihova@doctor.bg )

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА 

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ

 

І. Въведение

Асоциацията по фамилна терапия е професионална асоциация на семейните терапевти в България. Нейни членове са представители от всички помагащи професии. Нейна цел е повишаване стандартите на професионалната практика, преди всичко със семейни системи, чрез въвеждане на идеите на системната терапия в практиката, обучението, супервизията и научните изследвания.

БАФТ приема термина „системна терапия” като отразяващ най-адекватно същността и  метода на семейната терапия.  БАФТ използва термините семейна терапия и фамилна терапия като синоними.

Системната терапия се базира на разбирането, че симптомите, проблемите и затрудненията възникват в контекста на взаимоотношенията и могат да бъдат разглеждани в понятията на интерактивните и системните процеси. Интервенциите се фокусират върху патерните на интеракция и значенията, които им се придават. Приемайки този фокус, системните терапевти могат да работят с индивиди, двойки, семейства или части от тях, организации, както и с други значими за индивида взаимоотношения.

Членовете на БАФТ спазват Устава и Етичния кодекс на БАФТ не само когато практикуват системна терапия, но и в работата си, свързана с консултации, публикации, изследвания, супервизия, обучение и други форми на практика.

Като допълнителни етични изисквания към работата на терапевта със семейства и индивиди, свързани с контекста и допринасящи за нейната ефективност, могат да бъдат посочени:

1.      Постигане на задоволително споразумение с институцията работодател по отношение на:

  • Приоритетите в работата на системния терапевт
  • Приемане на системния подход като надежден начин на работа
  • Получаване на адекватна подкрепа и супервизия
  • Предоставяне на минимум условия за практикуване на системна терапия

2.      Преценка доколко терапевтът трябва да допринася за по-добро разбиране и да дава информация по въпроси, свързани с емоционалното здраве на семейството и особеностите на терапията.

3.      Преценка доколко да се стреми към повлияване на обществения живот и политиката по отношение на семейството и системната терапия.

Е Т И Ч Е Н  К О Д Е К С

Основни принципи

1.  Цел на системната терапия е да подпомогне функционирането и/или нивото на разбиране на клиентите, с които работят семейните терапевти.

2.  Семейните терапевти трябва да отстояват интересите на семействата и индивидите в тях. Отношенията с клиентите трябва да се основават на честност и почтеност.

3.   Когато семейният терапевт се сблъска с етична дилема, трябва да насочи своите действия по посока на „най-доброто”, на „най-малката увреда”. В тези случаи терапевтът трябва да подкрепи правата на тези семейни членове, които имат най-малка възможност сами да ги отстояват.

4.  Семейните терапевти трябва да избягват действия, които могат да дискредитират професията, колегите или обучаваните.

 

Терапевтът като професионалист

5. Терапевтът не трябва да използва професионалните отношения за лични, религиозни, политически и други непрофесионални интереси. Терапията трябва да продължава толкова дълго, колкото е полезно за клиента/клиентите.

6.  Терапевтът не бива да отказва професионални услуги, нито да упражнява дискриминация на основата на расова, социална, политическа, полова или сексуална принадлежност или ориентация, религия, етнически произход, инвалидност или възраст.

7.  Сексуалната интимност с клиенти е винаги неетична, а в някои ситуации е и нарушение на закона.

8.  Клиентите не трябва да бъдат дезинформирани относно квалификацията и опита на терапевта. Членството в БАФТ не бива да се представя като квалификация.

9.  Терапевтът трябва да оперира в рамките на своята компетентност и да се оттегли в случаите, когато тя е накърнена по някаква причина. Това предвижда осигуряване на достъп до услуги от други професионалисти за оценка или лечение.

10. Терапевтът трябва да осигури и поддържа нивото си на компетентност чрез непрекъснато обучение.

11. Терапевтът трябва да осигури задоволителна супервизия на практиката си (включително и супервизия на живо).

12.  Желателно е терапевтът да осигури адекватно покритие на работата си от застраховка.

13.  Терапевтът трябва да държи сметка за влиянието на собствената си личност върху практиката и обучението си. Това включва поемането на отговорност да се насочи към ограничаващи го фактори като моменти от личната му история, „слепи петна”, душевно и физическо здраве, които повлияват възможностите му в определени аспекти от работата. Това включва полагането на грижи за собствената личност и семейство дотолкова, доколкото това се отразява върху работата.

14.  Терапевтът трябва да информира БАФТ при оплакване срещу него от някоя професионална асоциация, при повдигнато криминално обвинение или при завеждане на граждански иск във връзка с неговата работа като терапевт.

 

Конфиденциалност

15.  Преди правенето на аудиозапис или видеозапис на сесията трябва да бъде получено разрешение от клиентите. Целта и начинът на използване на тези записи трябва да бъдат ясно и подробно посочен.

16.  При правенето на запис трябва да бъдат подписани специални формуляри от всички членове на семейството, включително от децата, като само в някои изключения родителското разрешение може да надделее над желанието на децата. (Не е достатъчно съгласието да бъде устно, дори ако е записано на аудиозапис или видеозапис.)

17.  Разрешението на клиентите да се съхранява и използва записът трябва да има определен срок и записите да бъдат изтрити след изтичането му, ако не се предоговорира.

18.  Трябва да се осигури анонимността и конфиденциалността при представяне на случаите пред аудитория и за обучение, както и при използване на материали при изследване и публикации. Винаги когато е възможно, трябва да бъде получено съгласие от клиентите. Когато се правят изследвания, трябва да е сигурно, че на всички, които са въвлечени, е ясна разликата между изследване и терапия и че са взети необходимите мерки за това терапевтичният процес и връзката терапевт – клиент да не бъдат негативно повлияни от изследването.

19.  Записките за клиентите, включително бележки, аудиозаписи и видеозаписи, трябва да бъдат съхранявани на сигурно място. Всички лични данни, съхранявани в електронна форма, трябва да бъдат конфиденциални.

Терапевтичната връзка

20.  Трябва да се уверите, че клиентите са способни да правят информиран избор и да вземат решения за същността и протичането на терапията. Преди началото на терапията трябва по подходящ начин да обясните същността на терапията, която предлагате.

21.  Когато е подходящо, трябва да препоръчате алтернативно лечение и да помогнете на клиентите да получат такова от квалифицирани професионалисти.

22.  Ако имате частна практика, финансовите отношения с клиентите трябва да са ясни и договорени. Не бива да се приема заплащане от насочващия клиентите.

23.  В началото на терапията трябва ясно да обясните конфиденциалната природа на работата. Това включва запознаване с условието, че при обстоятелства, водещи до потенциален или реален риск от нараняване на семеен член или на някой друг, тя ще бъде нарушена.

24.  Винаги когато е възможно, трябва да получите съгласие от клиентите за поддържане на връзка и близко сътрудничество с други професионалисти и служби в ситуации, когато това се налага

25.  Трябва да информирате семействата относно възможни затруднения и неясноти в работната ви ситуация, които могат да ви принудят да не се съобразите с желанието на семейните членове.

26.  Имате задължението да разпознаете и защитавате специфичните права и нужди на всички семейни членове. Трябва да зачитате нуждите и правата на индивидите в семейството и да сте готови да отговорите на желанията на индивидите да се срещнете с тях индивидуално, ако това е подходящо.

Взаимоотношения с колеги, обучавани и други

27.  В обучението и супервизията трябва да въведете етичните норми и да постигнете задоволително ниво на етичните стандарти на вашите студенти, стажанти, членове на екипа, за които сте отговорни. Трябва да се съобразите с напасването между терапевта и насочените към него клиенти.

28.  Когато сте част от терапевтичен екип или работите в институция (в подкрепяща, консултативна или супервизорска роля), би трябвало да се съобразявате с вашите етични отговорности както към клиентите, така и към колегите си.

29.  Ако мислите, че поведението на ваш колега не е професионално, трябва да предизвикате съответната процедура.

30.  Отношенията със студенти, стажанти и колеги извън професионалния контекст не бива да компрометират ефективността ви като терапевт, консултант или обучител или да влияят върху стандарта на услугата, предлагана на клиентите.